Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

 1. Rekisterinpitäjä

Metsäkuutio Oy
Oittilantie 1511
41710 Rutalahti
Y-tunnus: 2548671-3

 1. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

antti.toljander@metsakuutio.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilön yhteystiedot

antti.toljander@metsakuutio.fi

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakkaan verkkosivujen kautta ottamien yhteydenottopyyntöihin vastaaminen.

 1. Henkilötietojen käsittelyn peruste

Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

 1. Käsiteltävät henkilötiedot ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin voidaan tallentaa asiakkaiden seuraavia tunniste- ja perustietoja:

 • asiakkaan yksilöinti- ja yhteystiedot
 1. Tietolähteet
  Rekisterin säännönmukaisina tietolähteinä ovat asiakkaan antamat tiedot verkkosivujen yhteydenottolomakkeella.
 1. Henkilötietojen vastaanottajat ja luovuttaminen ulkopuolisille

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa. Emme luovuta tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, poislukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

 1. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Asiakastiedot on tallennettu palvelimelle, joka saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. Asiakastietojärjestelmien teknistä ylläpitoa voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

 1. Henkilötietojen säilytysaika

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat tarpeellisia tai niin kauan kuin suostumus niiden vastaanottamiseen on voimassa.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteriin merkityllä henkilöllä on oikeus tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on merkitty tai että rekisterissä ei ole häntä koskevia tietoja. Rekisteröity voi pyytää omien tietojensa tarkastusta rekisterinpitäjältä.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä korjaa ilman aiheetonta viivytystä häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

 1. Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa eikä henkilötietojen perusteella tehdä profilointia.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköisesti tallennetut tiedot säilytetään järjestelmissä, jotka on suojattu palomuureilla.
Ainoastaan määrätyillä Metsäkuutio Oy:n ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttäärekisteriä ja ylläpitää sen tietoja. Kukin käyttäjä saa ylläpito- ja/tai selausoikeuden ainoastaan oman toimenkuvansa kannalta tarpeellisiin tietoihin. Tietojärjestelmä on suojattu ja sinne pääsevät vain nimetyt käyttäjät henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

 1. Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.

EVÄSTEET

Sivustolla käytetyt evästeet on jaettu seuraaviin kategorioihin

SUOSTUMUS EVÄSTEISIIN

Voit hallinnoida antamaasi suostumusta evästeiden käyttöön tästä: